Klauzula informacyjna

Centrum Stomatologii Oftaldent

Dotyczy danych osobowych, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym serwisów telefonicznych i internetowej rejestracji.  Przetwarzamy imiona, nazwiska pacjentów, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i kontaktowe (telefon, email), wizerunek, podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu, miejsce zatrudnienia, dane medyczne w postaci historii choroby, przebiegu leczenia, uiszczanie płatności za świadczenia odpłatne.

Administratorem jest OFTALDENT sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie, ul. Gabriela Narutowicza 25,  tel. 14 626 11 30 . Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby lepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować  wysyłając email na adres : iod@oftaldent.pl

W zakresie danych osobowych niemedycznych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a, h, i  RODO

Przetwarzamy dane osobowe dla celów szczegółowo opisanych w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych. W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służą ulepszaniu standardów opieki medycznej, realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, wykonywaniu świadczeń z zakresu medycyny pracy, poprawie jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zabezpieczeniu społecznemu, jak również dla celów marketingowych, utrzymaniu bezpieczeństwa w placówkach medycznych oraz ochronie zdrowia pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej.

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od naszych Pacjentów – są one pozyskiwane przy wyborze lekarza i przy pierwszej wizycie u specjalisty. Dane te powstają także w czasie wykonywania naszej pracy – przy wywiadzie lekarskim, stawianiu diagnozy medycznej, otrzymywaniu wyników badań, informowaniu nas o posiadanym prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Część danych pochodzi z rejestrów państwowych (NFZ), które dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego.

Przetwarzane przez nas dane są przekazywane organom państwowym w ramach systemu  zabezpieczenia społecznego,  NFZ w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych, innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji oraz ciągłości  przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, zakładom ubezpieczeń w związku z zawartą przez Panią/Pana umową.

1)           jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie to ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody,

2)           prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

3)           prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

4)           prawo żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych,

5)           prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

6)           prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

7)           przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

8)           wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez OFTALDENT sp. z o.o. z siedzibą  w Tarnowie Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://giodo.gov.pl/234/id_art/9276/j/pl

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: ul. Gabriela Narutowicza 25, 33-100 Tarnów.

Oftaldent to:

Stomatologia

Tutaj jesteś

Facebook
Instagram